Firma : Zakres Działalności

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Przedsiębiorstwo powstało na bazie systemu zaopatrzenia w wodę Huty Katowice. Podstawowym przedmiotem działalności jest pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, zarówno przemysłowej jak i pitnej.

Głównymi składnikami ciągu technologicznego są:

    * Rurociągi przesyłowe
    * Pompownie - Graboszyce, Dzećkowice, Pogoria III, Broszkowice
    * Zbiorniki wodne (Dziećkowice i Łosień)
    * Stacja uzdatniania wody SUW Łosień

Firma gwarantuje odbiorcy pełne zaopatrzenie w wodę pod każdym względem ilościowym, jakościowym oraz pewność zasilania. Podstawą gwarancji ciągłych dostaw wody jest możliwość pozyskania jej z własnych ujęć w rzekach Soła i Skawa oraz dalszym gromadzeniu w zbiorniku Dziećkowice i Łosień.


GŁÓWNY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
41.00 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody
73.10 Prace Badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
15 Produkcja artykułów spożywczych i napojów
23.10 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów koksowania węgla
37 Przetwarzanie odpadów
90.0 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne
@2006 ESAProjekt Sp. z o.o.